Úvodní obrázek


          Ing. Karel Souček  
          Janáčkova 102, Tišnov
          tel: 549 410 283
          geosoucek@geosoucek.cz


Nabízené služby

 • Geometrické plány

 • Takto vypadá geometrický plán:

  Geometrický plán

  Geometrický plán (GP) je technickým podkladem a neoddělitelnou součástí všech listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí (KN), je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy a listin, kterými se zřizuje věcné břemeno. Při zpracování GP se musí vždy vycházet z platných údaju KN, které se získávají na místně příslušném katastrálním úřadě (KÚ). Ke každému GP se vyhotovuje dokumentace, která se zakládá na KÚ a obsahuje Záznam podrobného měření změn s měřickým náčrtem, zápisníkem údajů měřených v terénu, protokolem o výpočtech podrobných bodů, záznamem výpočtu výměr, zobrazením změny do katastrální mapy, popř. s dalšími přílohami (zřízení nového bodu bodového pole, oprava chybného údaje, výměry apod.). Každý GP musí být ověřen oprávněnou osobou a potvrzen KÚ.


  GP pro rozdělení pozemku

  slouží k oddělení a převodu části pozemku z dosavadního vlastníka na jiného. Nejdřív je třeba vědet, k jakému účelu bude oddělený pozemek sloužit (např. jako stavební místo) a zjistit si na příslušném stavebním úřadě, jestli je zamýšlené dělení v souladu s územním plánem. Následuje označení nových hranic v terénu hraničními znaky, zaměření a vyhotovení GP geodetem. Podle hotového GP je pak nutno sepsat smlouvu mezi dosavadním a novým majitelem a společně s příslušnými listinami ji vložit na KÚ.


  GP pro vyznačení budovy

  (např. rodinného domu, chaty, garáže, průmyslových objektů) se dokládá stavebnímu úřadu před zahájením užívání novostavby (kolaudace) a dále slouží pro KÚ k zápisu do KN (případně pro zápis rozestavěné budovy, např. jako zástava bance).


  GP pro vyznacení věcného břemene

  na části pozemku je podkladem pro sepsání smlouvy, kterou se omezuje vlastnické právo jednoho vlastníka ve prospěch jiného (napr. věcné břemeno práva chůze a jízdy přes pozemek, právo vedení inženýrských sítí).


  Zvláštními případy GP

  jsou např. "GP pro opravu geometrického a polohového určení nemovitostí" nebo "GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku".

© 2022 Geodetická kancelář - Ing. Karel Souček